DSBI Load Cell

5, 10, 20, 30 ton

DSBB Load Cell

10, 20, 30, 40 ton

DSB Load Cell

10, 15, 20, 30, 40 ton